Recepcja: tel. 784 655 058 | info@binowopark.pl | 91 404 15 33

Turnieje

Maritime Silver Golf League - Finał

Regulamin turnieju

www.maritime.binowopark.pl


1. Komitet Turnieju:
a) w skład Komitetu Turnieju wchodzą:
- Sławomir Piński - dyrektor
- Maria Skowrońska - sekretarz
- Krzysztof Góra - sędzia
b) decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminów turnieju oraz reguł gry w golfa, są ostateczne.

2. Uprawnieni do gry w turnieju:
a) amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
I. zawodnicy z aktualną, na dzień rejestracji do turnieju, kartą handicapową (HCP) Polskiego Związku Golfa (PZG);
II. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;
b) brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;
c) ustala się maksymalny limit HCP na 45 (wszyscy z HCP wyższym niż 45 grają z HCP=45);
d) wszelkie odniesienia do wieku graczy dotyczą dnia 01 stycznia roku, w którym rozgrywany jest turniej;
e) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny;
f) za juniorów uważani są gracze do 12 roku życia.

3. Reguły i etykieta gry w golfa:
a) turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych Binowo Park Golf Club zatwierdzonych przez Komitet Turnieju;
b) każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.

4. Format turnieju, tees:
a) na turniej składa się:
I. 22 rund czwartkowych rozegranych w terminach:
- Kwiecień 05, 12, 19, 26
- Maj 03, 10, 17(Herring Golf Cup), 24, 31
- Czerwiec 14, 21, 28
- Lipiec 05, 12, 19, 26
- Sierpień 02, 09, 16, 30
- Wrzesień 06, 13, 20, 27
II. Runda finałowa rozegrana w dniu 29.09.2018
b) pierwsza runda czwartkowa jest dniem rozpoczęcia turnieju;
c) każda runda rozgrywana jest na 18 dołkach w formacie Stableford Netto;
d) w trakcie rozgrywania rundy obowiązuje reguła par +5, co oznacza, że zawodnik może podnieść piłkę podczas rozgrywki na danym dołku, jeżeli ilość jego uderzeń w trakcie rozgrywania dołka równa jest sumie par dołka plus pięć uderzeń, jednocześnie gracz „skreśla” dołek;
e) warunkiem zaliczenia rundy czwartkowej jest rozegranie rundy w grupie minimum 3 osobowej;
f) każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie rund wchodzących w skład turnieju;
g) turniej rozgrywany jest w grupach:
I. kobiety;
II. mężczyźni z HCP<=12;
III. mężczyźni z HCP 12,1-25;
IV. mężczyźni z HCP >=25,1;
h) o przynależności do poszczególnej grupy decyduje płeć i wartość HCP określone na dzień rozpoczęcia turnieju i nie podlega zmianie w trakcie trwania turnieju;
i) tee:
I. kobiety i juniorzy – tee czerwone;
II. mężczyźni – tee żółte;

5. System punktowania klasyfikacja:
a) runda rozgrywana jest w formacie Stableford Netto z HCP gry ustalonego na dzień rozgrywania rundy, gdzie HCP gry to liczba całkowita (0,5 zaokrągla się w górę) wyliczona ze wzoru: HCP_DOKŁADNYx(SR/113)+(CR–PAR);
b) do klasyfikacji końcowej liczy się suma punktów STB z co najwyżej 8 najlepszych rund czwartkowych oraz podwojonej liczby punktów STB z rundy finałowej;
c) klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i będzie dostępna w Binowo Park Golf Club i na stronie turniejowej.

6. Zgłoszenia, listy startowe:
a) zgłoszenie do rudny turnieju jest automatycznym zgłoszeniem do turnieju;
b) zgłoszenie do rundy czwartkowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Binowo Park Golf Club i musi nastąpić przed rozpoczęciem gry;
c) zgłoszenia do rundy finałowej przyjmowane jest wyłącznie w recepcji Binowo Park najpóźniej na dzień przed rozegraniem turnieju.
d) o zakwalifikowaniu się do rundy finałowej decyduje kolejność zgłoszeń;
e) ogłoszenie listy startowej do rundy finałowej nastąpi do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym rundę.

7. Opłaty turniejowe:
a) opłaty za rundę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia rundy;
b) wysokość opłaty za rundę czwartkową (za wyjątkiem rundy Herring Golf Cup):
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 50 zł
II. pozostali gracze: 170z
c) wysokość opłaty za rundę czwartkową 18 maja „Herring Golf Cup”:
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 300 zł
II. pozostali gracze: 300 zł
d) wysokość opłaty za rundę finałową:
I. członkowie klubu Binowo Park Golf Club: 50 zł, plus 95zł opłaty za catering;
II. pozostali gracze: green fee ligowe 170 zł, plus 95zł opłaty za catering;

8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe:
a) start do rundy czwatkowej tylko w godzinach 7:00–18:00, na zasadzie ogólnej dostępności miejsc;
b) w rundzie czwartkowej grupa startowa powinna liczyć nie mnie niż 3 graczy;
c) w rundzie finałowej, każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz: uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz: Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;
d) zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rundę rozpoczął. Zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja wszystkich graczy w grupie.

9. Zdawanie kart wyników:
a) marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku wyniki brutto (lub postawić znak „-” w przypadku gdy dołek został „skreślony”) gracza, którego jest markerem i własne;
b) odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz;
c) odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji Binowo Park Golf Club w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy;
d) jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6b).

10. Nagrody:
a) za zajęcie miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji w grupach:
I. kobiety;
II. mężczyźni z HCP do 12
III. mężczyźni z HCP 12,1-25
IV. mężczyźni z HCP powyżej 25,1
V. najlepszy junior
W klasyfikacji ogólnej (dla nie biorących udziału w dotychczasowych rozgrywkach ligowych): - za zajęcie pierwszego w wyżej wymienionych kategoriach.
b) podczas rundy finałowej dodatkowo odbędą się konkursy:
I. „Longest Drive” - kobiet;
II. „Longest Drive” - mężczyzn;
III. „Nearest to the Pin”.
c) zwycięzcy poszczególnych grup kwalifikują się do drużyny Ryder Cup Szczecin

11. Zasady rozstrzygania remisów po rozegraniu rundy finałowej:
a) w przypadku zdobycia przez graczy, z tej samej kategorii, takiej samej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje liczba punktów zdobyta w finale;
b) w pozostałych przypadkach rozstrzyga lepszy wynik (STB) w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie;

12. Piłki oraz kije golfowe: Piłki oraz kije używane w turnieju muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org).

13. Reklamy sponsorów i inne:
a) aktualne informacje na temat dopuszczalnych rozmiarów oraz ilości reklam na ubiorze i sprzęcie gracza dostępne są na stronie WWW R&A Rules Limited (patrz: http://www.randa.org);
b) jeżeli reklamy na ubiorze lub sprzęcie zawodników będą wykraczały poza ustalone tam normy, zawodnicy zostaną poproszeni o zastosowanie się do przywołanych powyżej zasad. W razie niezastosowania się do polecenia Komitetu Turnieju, zawodnik może podlegać karze dyskwalifikacji.

14. Sprzęt elektroniczny:
a) używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów przez gracza w trakcie gry jest dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym graczom i nie pomaga mu w wykonaniu uderzenia lub w grze” (Reg. 14-3);
b) dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry.

15. Transport (wózki golfowe typu Club Car), wózki elektryczne, caddie:
a) gracze mogą korzystać ze środków transportu (wózki golfowe typu Club Car) podczas trwania turnieju, chyba, że Komitet Turniejowy zadecyduje inaczej;
b) wózki elektryczne są dozwolone,
c) każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4);
d) gracze poniżej 18 roku życia mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego, a podczas rundy gry, osoba spokrewniona z graczem nie może mu w jakikolwiek sposób doradzać ani pomagać w grze. Kara za złamanie powyższej zasady:
I. pierwsze wykroczenie: dwa uderzenia karne;
II. drugie wykroczenie: dyskwalifikacja.

16. Postanowienia dodatkowe:
v a) każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot;
b) zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych;
c) organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez organizatora Turnieju w publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie.

17. Postanowienia końcowe:
a) rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się z Regulaminami i akceptuje ich postanowienia.
b) wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista startowa

godzina grupa miejsce imię nazwisko hcp
09:00 12,1 - 25 9 Janusz Świtalski 16.1
09:00 12,1 - 25 18 Piotr Biesaga 16.1
09:00 12,1 - 25 21 Krzysztof Zalewski 13.0
09:10 12,1 - 25 8 Andrzej Brzozowski 21.1
09:10 12,1 - 25 5 Zbigniew Kolasa 21.7
09:10 12,1 - 25 4 Jan Podlecki 13.7
09:20 12,1 - 25 3 Tomasz Chojankowski 16.6
09:20 12,1 - 25 2 Henrik Vinther 10.1
09:20 12,1 - 25 1 Janusz Morawiak 11.8
09:30 od 25,1 10 Andrzej Kuczyński 35.9
09:30 od 25,1 8 Krzysztof Ławrynowicz 35.1
09:30 od 25,1 6 Zbigniew Kalinowski 28.2
09:40 od 25,1 7 Marek Kaczyński 24
09:40 od 25,1 5 Krzysztof Kolasiński 17.7
09:40 od 25,1 4 Ryszard Staniak 25.7
09:50 od 25,1 3 Henryk Czaban 27.4
09:50 od 25,1 2 Zdzisław Matejek 24.1
09:50 od 25,1 1 Piotr Bober 26.1
10:00 kobiety 3 Ewelina Zakrzewska 11.6
10:00 kobiety x Aneta Zatwarnicka 15.0
10:00 kobiety 1 Erwina Kolasińska 15.5
10:10 0-12 3 Dariusz Kuriata 8.3
10:10 0-12 2 Jacek Szlachcikowski 8.9
10:10 0-12 1 Sylwester Chrzanowski 9.2
10:20 0-12 4 Sylwester Tutko 12.8
10:20 0-12 6 Rafał Zmysłowski 4.3
10:20 12,1 - 25 19 Tomasz Całusiński 24.5
10:30 12,1 - 25 11 Arkadiusz Wójcik 17.3
10:30 x 31 Arkadiusz Bojakowski 48.0
10:40 x 16 Lech Tomaszczyk 16.7
10:40 x 19 Richard Walby 21.1
10:40 x 29 Henryk Walczukiewicz 33.3

Informacje turniejowe

Brak szczegółów

Szczegóły turnieju

Data od 23-09-2018
Data do 23-09-2018

Najbliższe turnieje - Zapraszamy

Kalendarz Turniejów

Lipiec   2019
Po W Ś C Pi S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  • Hahs
  • braxsphiping
  • UnityLine
  • bims
  • gest
  • 1